What is Art? What Art is?

(Photo credit : http://art-sponge.com/2011/10/alexandra-bellissimo/)


What is Art? What Art is?


ทุกวันนี้ไม่มีใครให้คำจัดกัดความ ศิลปะ อย่างชี้ชัดได้ เพราะศิลปะเป็นงานสร้างสรรค์ แล้วแต่ทัศนะของนักปราชญ์แต่ละคนจะตีความกันออกมา แต่ในศิลปะความหมายกว้างๆนั้น Art ศิลปะคือสิ่งที่สร้างขึ้น (Artifact)ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ครอบคุลมตั้งแต่จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม สถาปัตยกรรม เป็นการที่มนุษย์แสดงออกทางความรู้สึก ความคิด และอารมณ์จากภาพที่ได้จากความจริงหรือจินตนาการที่คิดฝันขึ้น ให้เห็นเป็นรูปแบบต่างๆพื้นผิว สีและสัดส่วน

ปราชญ์ชาวกรีกได้ให้นิยามของศิลปะว่า “งานศิลปะเป็นการลอกเลียนแบบธรรมชาติ” ต่อมาบรรดาเหล่านักปรัชญากวีศิลปิน และนักการศึกษาหลายท่าน ได้นิยามคำนี้ไว้มากมาย เช่น

เฮอเบิร์ต รีด (Herbert Read 1893) นักวิจารณ์ศิลปะชั้นนำชาวอังกฤษ ได้ว่าไว้ว่า “ศิลปะคือการแสดงออกโดยยึดหลักอารมณ์ความรู้สึก แรงผลักดัน ทำให้เกิดการแสดงออกทางศิลปะ

เฮนรี่ มัวร์ (Henry Moore, 1989) ประติมากรรมสมัย ใหม่ชาวอังกฤษได้ให้ความหมายของศิลปะว่า ศิลปะ คือ "กิจกรรมอันต่อเนื่องแห่งสากลที่ปราศจากการแบ่งแยกระหว่างอดีตและปัจจุบัน "


.

(Photo credit : http://art-sponge.com/2011/10/alexandra-bellissimo/)ท่านศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี( C. Feroei, พ.ศ.2435-2505 ) ได้ให้ความหมายของศิลปะไว้ว่า “ ศิลปะหมายถึง งานอันเป็นความพากเพียรของมนุษย์ ซึ่งจะต้องใช้ความพยายามด้วยมือและด้วยความคิด

 

ในความจริงแล้วศิลปะ ไม่มีถูกมีผิด เป็นผลแห่งความสร้างสรรค์ของมนุษย์ทุกแขนงที่ ที่แสดงออกมาในรูปลักษณ์ต่างๆ ถ่ายทอดผลงานผ่านสื่อวัสดุต่างๆออกมา เพื่อให้ผู้อื่นสัมผัส ได้พบเห็น ได้รับรู้ กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางด้านความงามที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของแต่ละคนนั่นเอง

จุดมุ่งหมายของงานศิลปะทุกแขนงไม่ว่าทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ล้วนก่อให้เกิดคุณค่าทางจิตใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย ก่อให้เกิดสุนทรียะ สงบซึ่งประโยชน์ของศิลปะมีมากมายเป็นเรื่องน่าทึ่งที่อธิบายได้ยาก แล้วแต่จะนำเสนอภาพในจินตนาการออกมา แต่มีประโยชน์กับผู้พบเห็น ซึ่งข้อเด่นๆ จัดว่าดีสำหรับผู้มีศิลปะ

.

(Photo credit : Christine Meyer http://www.londonmet.ac.uk/courses/undergraduate/fine-art---ba-hons/) 1.ผู้ใดมีศิลปะจะมีความเพลิดเพลิน เป็นกิจกรรมยามว่างผ่อนคลาย

2.เป็นสื่อที่ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกผู้ที่สร้างงานได้เป็นอย่างดี

3.สามารถทำรายได้ให้แก่ผู้ที่สร้างสรรค์งานได้

4.เป็นเครื่องจรรโลงใจให้แก่ผู้พบเห็น

5.เป็นศาสตร์แห่งการบำบัดโรคด้วยศิลปะได้เป็นอย่างดี

ผู้ใดมีศิลปะในหัวใจ..ผู้นั้นจะพบความอ่อนโยน เปรียบเสมือน “พรสวรรค์” ที่ผสมกับพรแสวง ฝึกฝนจนเกิดศิลปะขึ้นมา เกิดผลดีกับผู้มีผู้สร้างศิลปะ และจรรโลงใจกับผู้รับ ผู้พบเห็น


(Photo credit : meditationtemptation.tumblr.com)